Onze lesopbouw

Groepsindeling

Op Octantschool Zonnestraal werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen horen bij een vaste groep, in een eigen lokaal en werken met één of twee leerkrachten. Kinderen ervaren hierdoor rust en structuur, het geeft ze veiligheid.

Instructielessen

Om ieder kind de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen werken we met leerdoelen en persoonlijke kinddoelen. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren (leerdoel) en denken de kinderen na over hetgeen zij nog te leren hebben (kinddoel). Kinderen die de opdracht al begrijpen, kunnen direct aan de slag en worden uitgedaagd in de leerstof. De leerkracht geeft aan de andere kinderen instructie over de lesstof door middel van expliciete directe instructie, waarna de meeste kinderen zelfstandig aan het werk gaan. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht (verlengde instructie). 

We leren leerlingen te begrijpen wat er nodig is om van stap A naar stap B te komen. Bijkomend positief effect is dat het eigenaarschap en de betrokkenheid van de leerlingen daardoor enorm toe neemt. De drie vragen van de zichtbaar lerende leerling staan hierbij centraal; Waar ga ik heen? Waar sta ik nu? Wat is mijn volgende stap? Hierbij hebben leerlingen doelen, richtlijnen om de gestelde doelen te halen en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren.

Zelfstandig werken

We leren kinderen ook om zelfstandig een dag of weektaak uit te voeren, waarbij we het werk aanpassen aan het niveau en de behoeften van de kinderen. We leren hen dan vaardigheden aan als het aanpakken van een taak, plannen én zelfstandig een probleem oplossen. Tevens dagen we hen uit na te denken over wat zij hebben geleerd en hoe zij dat hebben gedaan. Over de uitgevoerde dag- en weektaken kunnen reflectiegesprekken worden gevoerd tussen de leerkracht en het kind. Tijdens het zelfstandig werken maken we gebruik van een zonlicht, die de volgende betekenis heeft;

Rood: de kinderen zijn stil en zelfstandig aan het werk, de leerkracht geeft instructie aan een groepje kinderen

Groen: de kinderen zijn zelfstandig aan het werk, de leerkracht loopt een hulpronde, de kinderen mogen elkaar helpen, samenwerken of elkaar om hulp vragen.