Praktische zaken

In dit hoofdstuk treft u de overige praktische zaken aan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht of neemt u even contact op met de school.

Belangrijke adressen

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
Vragen over het onderwijs 0800-8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
088-0549999
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111

Samenwerkingsverband SPPOH
Binckhorstlaan 145
2516 BA Den Haag
070-3156349
nfo@sppoh.nl
www.sppoh.nl

Excursiebeleid

Jaarlijks gaan wij meerdere keren met de leerlingen op excursie. De bestemming is gekoppeld aan de leerstof. Wij vragen ouders om ons met de auto te brengen of ons te begeleiden in het openbaar vervoer. Ieder jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis en de kinderen van groep 8 gaan op kamp.

Fietsen naar school

Kinderen die in de buurt van de school wonen, kunnen met de fiets naar school komen. Er is een mooie fietsenstalling waar iedereen zijn fiets kan stallen.

Levensbeschouwing

De christelijke identiteit is te herkennen in de Bijbelverhalen die wij in de groepen 1 t/m 8 vertellen uit de methode Trefwoord en de Christelijke feesten die wij met elkaar vieren. Onze christelijke identiteit speelt een rol in de sociale omgangsvormen op school. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en overtuigingen van anderen. Onze school staat daarom open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Gymles

Alle kinderen hebben twee keer per week gym. Groep 1/2 in het speellokaal en groep 3 t/m 8 in de sporthal. Gymschoenen met reliëfzolen zijn verplicht voor alle kinderen. De gymschoenen van de kinderen van groep 1/2 blijven op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben naast gymschoenen ook een korte broek en T-shirt of gymnastiekpakje nodig. Kinderen met een bril kunnen deze in bewaring geven bij de gymleerkracht. Wij raden de kinderen aan om op de dagen dat er gym gegeven wordt geen sieraden te dragen.

Over het fietsen en lopen naar de gym wordt u aan het begin van het schooljaar nader geïnformeerd. Onze gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de Oeverwallaan en in het Piet Vinkcentrum (centrum Ypenburg).

Luizen

Om verspreiding van hoofdluis op school en thuis te voorkomen, wordt er op de woensdag na iedere schoolvakantie een luizencontrole gehouden door een aantal ‘luizenouders’. Alle kinderen worden dan gecontroleerd op luizen en neten. Ieder schooljaar zijn wij op zoek naar twee ‘luizenouders’ per groep die de controles voor hun rekening willen nemen. De luizencoördinatie is in handen van de administratie van onze school. Voor vragen of aanmelding als luizenouder kunt u mailen naar info.zonnestraal@octant.nl

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt  persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen.  Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw toestemming nodig. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een bericht via Parro. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt.

Ouderbijdrage

Octantschool Zonnestraal vraagt ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals als de schoolreis, de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen en de laatste schooldag. Deze ouderbijdrage is € 50 per schooljaar en wordt jaarlijks geïnd via de schoolkassa in Parro. Wanneer uw kind na 1 januari bij ons op school komt vragen wij een ouderbijdrage van € 37,50.

Stage

Talentum Haagland is de opleidingsschool van Hogeschool Holland en Octant. Hier leiden we onze toekomstige leraren op. Deze studenten geven daarom een of meerdere dagen per week les (stage) in de groepen. Dit gebeurt onder verantwoording van de groepsleerkracht.

Toezichthouders

Octant Zonnestraal is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en intern toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van beheermodel”. Het uitvoerend bestuur is in handen van Harry Bosma, directeur-bestuurder.

Toezichthouders:
Dineke Melker (voorzitter)
Jessica van Ruitenburg (vice voorzitter)
Natascha Niemeijer (lid)
Antoinette de Graaf-Driesen (lid)
Vincent den Boer (lid)