Sfeer & veiligheid

Zonnestraal is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dit is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor het behouden van een fijne sfeer en de waarborging van veiligheid op de school.

 

Kanjerregels Zonnestraal Octant

In en rond de school

De regels van de Kanjertraining staan overal en altijd centraal. Ze vormen de basis van ons eigen handelen en hoe mooi is het als u hier thuis ook op aan kunt sluiten. Voor nadere informatie over veiligheid rondom het halen- en brengen van de kinderen en bijzondere aandachtspunten verwijzen wij u naar de schoolgids voor oriënterende ouders.

Kanjerregels Zonnestraal Octant

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat vóór 8:30 uur via Parro, telefonisch of via dit formulier te melden. De school is vanaf 8:00 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuis blijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover kunt u terecht bij de administratie. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en Verlof Zonnestraal Octant
Klachtenregeling Zonnestraal Octant

Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Op Zonnestraal is een schoolcontactpersonen aanwezig. Zij kan u doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon Wies Vink en eventueel naar de landelijke geschillencommissie.

Klachtenregeling Zonnestraal Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Zonnestraal met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, dan kunt u met ons contact opnemen.