Lesprogramma

Op Zonnestraal zien we ieder kind, met zijn of haar unieke mogelijkheden. Wij geven de kinderen mee dat ze gezien worden om wie zij zijn en dat zij zich daarnaast gerespecteerd en gewaardeerd voelen door hun klasgenoten en de leerkrachten van de school. We dagen kinderen uit om op onze school uit hun comfortzone te stappen. Daar waar ze uitdaging vinden en fouten mogen maken, zullen ze de kracht van het leren ontdekken. In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal, spellling en begrijpend lezen centraal. Dit vraagt van de leerkracht dat er expliciete directe instructie wordt gegeven en aandacht is voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. 's Middags is er aandacht voor wereldorientatië, burgerschap en de 21e eeuwse vaardigheden. In groep 1/2 werken wij vanuit thema's en staat spelend leren centraal. De rijke hoeken binnen de klas worden met elkaar in verbinding gebracht waardoor het spel gestimuleerd wordt. Binnen het thema worden alle reken- en taal activiteiten aangeboden.

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig instructie nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau, of een passend aanbod buiten de groep bij de Grote Denkers. Wanneer de klas na de instructie van de leerkracht zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen aanvullende aandacht en begeleiding bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina kunt u meer te weten komen over onze lesopbouw.

Lesopbouw Zonnestraal Octant
Toetsing en Rapport Zonnestraal Octant

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Leerling in beeld vanuit CITO en methodegebonden toetsen. Omdat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal staat, volgen we ook de sociaal-emotionele en motorische voortgang van onze kinderen. We houden hierop goed zicht en zo kunnen we tijdig eventuele achterstanden of grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Op deze pagina leest u meer over onze visie op toetsing en rapportering. U vindt hier ook meer informatie over de procedure van basisschool naar voortgezet onderwijs. 

Toetsing en Rapport Zonnestraal Octant
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Lestijden

De school start voor de leerlingen van groep 1/2 om 08:25 uur en voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 om 08:30 uur. Het verschil in tijd maakt dat de kleuters rustig naar binnen kunnen lopen. Op alle locaties gaan de deuren tien minuten voor aanvang van de lessen open.

Hoofdgebouw (groep 1/2)

Alle dagen: 8:25 - 13:55 uur

Hoofdgebouw (groepen 3, 4, 5 en 6)

Alle dagen: 8:30 - 14:00 uur

Dependance (groepen 7 en 8)

Alle dagen: 8:30 - 14:00 uur

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.