Toetsing en rapportering

Toetsing, rapport, advies VO en resultaten

Op Zonnestraal staat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal. Dit betekent dat we naast de cognitieve, ook de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling van onze kinderen volgen. Dit doen wij door hen te observeren, door met ze in gesprek te zijn, door hun werk na te kijken en door toetsen af te nemen die bij de methode horen. Daarnaast nemen wij toetsen van Cito af en bij de kleuters maken wij gebruik van het observatiesysteem Kijk. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van Kanvas, vragenlijsten die bij onze methode de Kanjertraining horen. Door doelgericht te werken en de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds ons handelen bijstellen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Door de resultaten van de toetsen te vergelijken met de resultaten van andere scholen in Nederland, weten we ook hoe de school presteert op de verschillende vakgebieden en meten we de kwaliteit van ons geboden onderwijs.

Voortgangsgesprekken

Over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voeren we een aantal gesprekken met u en uw kind gedurende het schooljaar. In september zal dit een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan de onderwijsbehoeften van uw kind centraal. In november zal het gesprek voornamelijk gericht zijn op het welzijn uw kind. In februari gaan we met u in gesprek over het welzijn van uw kind, het rapport en de behaalde Cito resultaten.

Ouderportaal

Binnen ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys hebben wij de beschikking over een ouderportaal. Elke gezin krijgt een unieke inlogcode waarmee zij binnen een beschermde omgeving op Parnassys kunnen inloggen en zo op de hoogte blijven van de voortgang van hun kind(eren). Natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden tijdens de bekende rapportgesprekken en is er altijd ruimte voor een extra gesprek met een leerkracht indien nodig.

Doubleren (blijven zitten) en versnellen

Wij proberen het aantal kinderen dat blijft zitten (doubleren) zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat wij kinderen een extra jaar aanbieden. Dit komt vooral voor in de groepen 1 en 2 (0-9%) en in de groepen 3 en 4 (0-2%). Vanaf groep 5 komt het minder vaak voor dat kinderen doubleren. Als een kind op meerdere vakgebieden/onderdelen de aansluiting met het volgende leerjaar zal gaan missen, is doubleren een mogelijkheid. Wel moet duidelijk zijn dat het extra leerjaar een reële kans van slagen heeft. De beslissing voor een doublure valt meestal eind mei. Een enkele keer komt het voor dat een kind een klas overslaat. Dit komt alleen ter sprake als de extra uitdaging en het plusaanbod buiten de groep niet meer toereikend is en het kind sociaal-emotioneel de overstap kan maken.

Resultaten

Aan het eind van de basisschoolperiode meten wij de kwaliteit van ons geboden onderwijs over de afgelopen acht jaar. Hiervoor nemen we bij de kinderen van groep 8 een eindtoets af. De landelijke norm wordt bepaald door de onderwijsinspectie. Daarnaast bepalen wij een eigen streefnorm, de zogeheten ‘blauwe norm’ die alle Octant scholen voor zichzelf bepalen. De blauwe norm ligt in ieder geval op of boven de landelijk gestelde inspectienorm.

 

Advies Voortgezet Onderwijs

Op Zonnestraal hebben wij in groep 7 met u en uw kind een gesprek waarbij we de uitstroomverwachting bespreken. Deze verwachting is gebaseerd op de resultaten die tot dan toe zijn behaald, het beeld van de totale ontwikkeling van uw kind, waarbij ook de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt meegenomen. Tevens bespreken we dan ook waar we samen met uw kind nog aan gaan werken in groep 8. In groep 8 nodigen we u halverwege het schooljaar uit voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek geven we het advies voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen welke uw kind tijdens de hele schoolloopbaan heeft behaald, de brede ontwikkeling van uw kind, de NIO-intelligentietoets en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. De Centrale Eindtoets basisonderwijs, die in april in groep 8 wordt afgenomen, is een laatste onderdeel van de keuze voor het voortgezet onderwijs. Mocht uw kind op basis van de uitkomst eindtoets in aanmerking komen voor een hoger verwijsadvies dan zullen wij het gegeven advies heroverwegen. Er is contact met de VO school waar uw kind geplaatst wordt, zo zorgen wij voor voldoende informatie om een goede overgang te realiseren.

Als ouder heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Dit was eerder nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind dus op meerdere scholen aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar informeren wij u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in januari ook een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie. 

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Schooljaar De Zonnestraal Landelijk
2015 535,2 534,3
2016 533,9 534,5
2017 535,7 535,6
2018 537,9 534,9
2019 536,6 535,7
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2019)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 26 lln. 30,2%
Vmbo/Havo 17 lln 19,7%
Havo 14 lln 16,2%
Havo/Vwo 14 lln 16,2%
Vwo 14 lln 16,2%